PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING JANE LUSHKA

 

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

 

Het begrip “persoonsgegevens” verwijst naar alle informatie aan de hand waarvan iemand direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Het gaat hierbij om de gegevens die bij een persoon horen. Denk bijvoorbeeld aan naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres of een foto.

 

De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna: “AVG”) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. 

 

 1. Wie zijn wij?

 

JL Company (hierna: “Jane Lushka”) is een modebedrijf van de zussen Jane en Lushka Iskroff. Jane Lushka richt zich op vrouwen die indruk willen maken en die net als wij geloven in duurzame en eerlijke producten. Jane Lushka is internationaal actief, onze ontwerpen worden in meer dan 750 multi-brand winkels verkocht. 

 

 1. Waarom deze verklaring?

In het kader van onze activiteiten kan Jane Lushka persoonsgegevens van u verwerken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij dat doen, welke grondslagen wij daarvoor hebben en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Daarnaast kunt u lezen met wie wij eventueel gegevens delen, welke beveiligingsmaatregelen wij treffen om uw persoonsgegevens te beschermen en wat uw rechten als betrokkene zijn. 

 

Jane Lushka hecht veel waarde aan de bescherming van privacy. De door ons verkregen en/of verzamelde persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de AVG en andere relevante wetgeving. 

 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

 

Jane Lushka is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en treedt op als “Verwerkingsverantwoordelijke” zoals bedoeld in de AVG. Dit zijn onze gegevens:

 

- Statutaire naam: JL Company

- Vestigingsadres: Samokov str. 15, 1113 Sofia, Bulgarije

- Bezoekadres: [adres opnemen]

- E-mailadres: support@janelushka.com

- Telefoonnummer: (+31) 085 888 0936

 

 

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welk doeleinden? 

 

Afhankelijk van onze relatie met de betrokkene verzamelt Jane Lushka verschillende typen persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

 

Particuliere klanten en geïnteresseerden van Jane Lushka 

 

 • Contact, informatievoorziening en servicedoeleinden: Jane Lushka verwerkt persoonsgegevens voor het onderhouden van contact met klanten en geïnteresseerden, het verbeteren van de kwaliteit van onze activiteiten en de afwikkeling van een verzoek om informatie, vraag of klacht. Persoonsgegevens die in dit kader kunnen worden verwerkt zijn: aanhef, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en persoonsgegevens die voorkomen in het e-mailverkeer.

 

 • De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: Jane Lushka sluit overeenkomsten met klanten met betrekking tot de levering van producten of diensten. Persoonsgegevens die in dat kader worden verwerkt, zijn e-mailadres, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, betalingsgegevens en eventuele overige gegevens die noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van overeenkomsten. 

 

Zakelijke relaties van Jane Lushka, waaronder leveranciers

 

 • Contact, informatievoorziening en servicedoeleinden: Jane Lushka verwerkt persoonsgegevens voor het onderhouden van contact met geïnteresseerden en relaties, het verbeteren van de kwaliteit van onze activiteiten en de afwikkeling van een verzoek om informatie, vraag of klacht. Persoonsgegevens die in dit kader kunnen worden verwerkt zijn: aanhef, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en persoonsgegevens die voorkomen in het e-mailverkeer.

 

 • De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: Jane Lushka sluit overeenkomsten met leveranciers en overige relaties met betrekking tot de levering van producten of diensten. Persoonsgegevens die in dat kader kunnen worden verwerkt, zijn e-mailadres, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, betalingsgegevens, bedrijfsgegevens en eventuele overige gegevens die noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van overeenkomsten. 

 

Nieuwsbrief-ontvangers

 

 • Periodieke nieuwsbrief:  Jane Lushka verstuurt periodiek per e-mail een nieuwsbrief aan geïnteresseerden om hen te informeren over Jane Lushka en haar activiteiten. Daarvoor wordt het e-mailadres van de ontvanger gebruikt.

 

 

 

 

Sollicitanten

 

 • Sollicitaties: tijdens een sollicitatieprocedure verwerken wij persoonsgegevens van de sollicitant zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, sollicitatiebrief, cv, cijferlijsten, diploma’s en eventuele referenties. Daarnaast vraagt Jane Lushka naar gegevens over de door de sollicitant gevolgde opleidingen alsmede het arbeidsverleden. In dit kader kan Jane Lushka tevens een (zakelijk) sociale media-profiel zoals LinkedIn bekijken. Wij gebruiken bovenstaande gegevens om contact op te nemen en te onderhouden, en te beoordelen of de sollicitant de juiste kandidaat is voor de functie. 

 

 1. Wettelijke grondslagen

 

Jane Lushka verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 

 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst: ten aanzien van de persoonsgegevens van haar particuliere klanten en zakelijke relaties verwerkt Jane Lushka gegevens doorgaans ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen Jane Lushka en de klant of relatie. Jane Lushka kan gegevens van een sollicitant in het kader van een sollicitatieprocedure verwerken met het oog op de sluiting van een arbeidsovereenkomst. Daarnaast kan Jane Lushka gegevens in het kader van contact, informatievoorziening en servicedoeleinden verwerken met het oog op de sluiting of uitvoering van een overeenkomst met u.

 

 • Gerechtvaardigd belang: Jane Lushka heeft een gerechtvaardigd belang om gegevens in het kader van een sollicitatieprocedure te verwerken, om zo de meest geschikte kandidaat voor een functie te vinden. Ook heeft Jane Lushka een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken in het kader van contact, informatievoorziening en servicedoeleinden. 

 

 • Toestemming: voor toezending van onze digitale nieuwsbrief. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekt u aan Jane Lushka uw e-mailadres, en geeft u uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen. 

 

Let op: wanneer u reeds als klant  bekend bij ons bent, mogen wij u ook zónder deze toestemming opnemen in ons bestand en u digitaal informeren over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met eerder door u afgenomen producten of diensten, tenzij u zich daarvoor heeft afgemeld. In dat geval worden uw gegevens verwerkt in het kader van een gerechtvaardigd belang van Jane Lushka. 

 

U heeft het recht om u op ieder moment en kosteloos af te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief. U kunt hiervoor gebruik maken van de functie “afmelden”/“'unsubscribe” die in elke nieuwsbrief staat vermeld, of door een e-mail te sturen naar support@janelushka.com.  

 

 • Wettelijke plicht: in voorkomend geval kan Jane Lushka uw gegevens ook verwerken, omdat Jane Lushka gehouden is een wettelijke plicht te vervullen. 

 

 1. Wie zijn betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens en met wie delen wij dergelijke gegevens?

 

Jane Lushka kan ter ondersteuning van haar activiteiten gebruik maken van derden, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Indien Jane Lushka dergelijke “verwerkers” inschakelt, sluit Jane Lushka in die gevallen een overeenkomst waarin onder meer wordt afgesproken dat uw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

 

Ook kan Jane Lushka in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. 

 

Jane Lushka zal voor het overige uw persoonsgegevens in principe niet verstrekken aan derden, behalve met uw toestemming. U heeft in dat geval het recht uw toestemming in te trekken (uw rechten zijn hieronder nader beschreven). 

 

 1. Bewaren van persoonsgegevens

 

Jane Lushka bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Jane Lushka hanteert de volgende bewaartermijnen:

 

 • Persoonsgegevens van ontvangers van de nieuwsbrief: deze gegevens worden direct na afmelding voor de nieuwsbrief verwijderd.

 

 • Persoonsgegevens van sollicitanten: deze gegevens worden binnen 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd. Met toestemming van de sollicitant kunnen deze gegevens eventueel tot 1 jaar na afloop van de sollicitatieprocedure worden bewaard, bijvoorbeeld met het oog op het vrijkomen van een passende functie in de nabije toekomst.

 

 • Alle overige gegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn om de daarvoor gestelde doelen te realiseren. 

 

 1. Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij? 

 

Jane Lushka voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG door persoonsgegevens actueel te houden, veilig op te slaan en te vernietigen, geen buitensporige hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen of te bewaren, persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om persoonsgegevens te beschermen.

 

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers. Jane Lushka heeft onder meer gezorgd voor encryptie van data en versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijk. 

 

Personen die namens Jane Lushka toegang hebben tot uw gegevens zijn zoals hierboven aangegeven gehouden tot geheimhouding. Jane Lushka verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. 

 

Eventuele datalekken zullen in de gevallen waar dat volgens de AVG en/of andere wetgeving nodig is, worden gedocumenteerd en (tijdig) worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en waar nodig aan u persoonlijk.

 

8. Wat zijn uw rechten?

 

Behoudens vrijstellingen (volgens de AVG), heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 

 • Het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit);
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw toestemming in te trekken;
 • Het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u uw toestemming intrekt. 
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Jane Lushka handelt in strijd met de geldende privacyregels.

 

Jane Lushka hecht er belang aan u erop te wijzen dat niet alle hierboven omschreven rechten absolute rechten zijn en dat Jane Lushka onder bepaalde omstandigheden aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Elk verzoek zullen wij afzonderlijk beoordelen aan de hand van de concrete omstandigheden. Mocht Jane Lushka aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven dan zal zij dit gemotiveerd aan u kenbaar maken. 

 

Een verzoek tot het niet meer ontvangen van promotie-uitingen van Jane Lushka zullen wij in alle gevallen accepteren.

 

Indien u het niets eens bent met onze beslissing, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap. 

 

 

 

 

 

9. Hyperlinks

 

Voor zover wij op onze website links plaatsen naar websites van derden, is het van belang te weten dat bij het bezoeken van deze websites van derden de privacyverklaring van de betreffende website van toepassing is, en niet die van Jane Lushka.

 

10. Aanpassingen van deze privacyverklaring

 

Jane Lushka behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Jane Lushka adviseert u daarom regelmatig de website hierop te controleren omdat hierop altijd de meest recente versie staat. 

 

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2022.