ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden JL Company – verkoopvoorwaarden voor Consumenten 

 

Artikel 1. Definities

  1. JL Company: JL Company EOOD, gevestigd aan de Samokov str. 15, 1113 Sofia, Bulgaria, BTW nummer: BG204156632.
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  3. Producten: de door JL Company aan Consument te leveren en of geleverde goederen die onderwerp zijn van de Overeenkomst.
  4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen JL Company en Consument betreffende de verkoop van Producten.
  5. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op Overeenkomsten met Consumenten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en gelden onverkort op alle door JL Company opgestelde aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overeenkomsten.
  2. Door het plaatsen van een bestelling geeft Consument aan met de Algemene Voorwaarden akkoord te zijn. Online gaat het plaatsen van een bestelling via de website www.janelushka.nl , door op de groene knop ‘Order Now’ te klikken in het ‘winkelmandje’.
  3. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal JL Company voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij JL Company zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  4. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten (online), wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  5. JL Company heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De versie van de Algemene Voorwaarden waarmee de Consument ten tijde van het aangaan van de bestelling heeft ingestemd, zijn de Algemene Voorwaarden die voor de Consument gelden.

Artikel 3. De Overeenkomst

  1. Alle door JL Company gedane aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument een schriftelijke orderbevestiging van JL Company heeft ontvangen.
  3. JL Company kan zich - binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien JL Company op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4. Levertijd 

  1. Producten worden geleverd in overeenstemming met de standaard levertijden die op de website zijn vermeld. De levertijden zijn indicatief.
  2. JL Company is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, verlies, kosten of boetes als gevolg van een vertraging in de levering, tenzij JL Company opzettelijk of met grove nalatigheid heeft gehandeld.
  3. JL Company heeft het recht deelleveringen uit te voeren.
  4. Mocht levering niet binnen 30 dagen na het aangaan van de Overeenkomst hebben plaatsgevonden, dan kan de Consument de bestelling kosteloos annuleren.

Artikel 5. Levering

  1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan JL Company kenbaar heeft gemaakt.
  2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de Producten berust bij JL Company tot het moment van bezorging aan de Consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3. Als JL Company om welke reden dan ook, niet in staat is de Producten te leveren, laat JL Company dit zo snel mogelijk aan de Consument weten. Mocht de Consument op dat moment al hebben betaald, dan probeert JL Company de betaling via de door Consument gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan zal worden, zal JL Company Consument hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 6. Herroepingsrecht

  1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van Producten vanaf de datum waarop de bestelling is geplaatst tot en met 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgave van redenen, ontbinden. JL Company mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van redenen verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. JL Company mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7. Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens de bedenktijd (artikel 6.1) zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan lid 1 van dit artikel.
  3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als JL Company hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument 

  1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn (artikel 6.1) aan JL Company, door het product, voorzien van het retourlabel dat bij de producten wordt geleverd, terug te sturen naar JL Company. Zie voor het volledige retourbeleid https://janelushka.nl/pages/faq.
  2. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
  3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

Artikel 9. Verplichtingen JL Company bij herroeping

  1. JL Company vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door JL Company die in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde Product.
  2. JL Company streeft ernaar terugbetalingen binnen 2 á 3 werkdagen na de geretourneerde producten te hebben ontvangen, te verwerken. Verwerkingen van creditcardbetalingen duren vaak langer. JL Company streeft ernaar creditcardbetalingen binnen 14 werkdagen te verwerken.
  3. JL Company gebruikt voor terugbetalingen hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode.
  4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is JL Company niet gehouden bijkomende kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

Artikel 10. Prijzen en verzendkosten

  1. De op het moment van bestelling in het aanbod genoemde prijzen gelden.
  2. De prijzen die zijn vermeld op de website zijn in euro’s (€) en inclusief de wettelijke BTW.
  3. De prijzen zijn exclusief verzendkosten.
  4. De verzendkosten zijn afhankelijk van de verzendmethode en het bedrag waarvoor de bestelling is geplaatst. Zie voor een overzicht van de verzendkosten https://janelushka.nl/policies/shipping-policy.

Artikel 11. Garantie en aansprakelijkheid

  1. JL Company garandeert dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Indien het voorgaande uit lid 1 niet het geval is, zal JL Company de wettelijke garantievoorschriften naleven. 
  3. Een door JL Company, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover JL Company kan doen gelden, indien JL Company is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
  4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van JL Company, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  5. Elke aansprakelijkheid voor schade die de Consument lijdt is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van JL Company.
  6. JL Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst of inkomsten.
  7. Indien JL Company gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding maximaal het factuurbedrag zijn met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 12. Betaling

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
  2. De Consument mag nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50% van het factuurbedrag. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door JL Company is gewezen op de te late betaling en JL Company de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is JL Company gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,= en 5% over de volgende €5.000,= met een minimum van €40,=.

Artikel 13. Klachtenregeling

  1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij JL Company. Klachten kunnen worden ingediend per mail (support@janelushka.com) of via het contactformulier op de website (https://janelushka.nl/pages/contact2).
  2. JL Company streeft ernaar om ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, te beantwoorden.

Artikel 14. Gegevensbescherming

  1. JL Company treedt op als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met een verkoop en de uitvoering van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt zorgvuldig en conform de wettelijke regels. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door JL Company is te vinden in het privacy beleid van JL Company, dat beschikbaar is op www.janelushka.nl.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  1. Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomsten is de Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, terzake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

Artikel 16. Overige bepalingen

  1. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene   Voorwaarden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht.
  2. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  3. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op janelushka.com berusten bij JL Company. Ieder gebruik van janelushka.com of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor eigen-, en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van JL Company.